Visie & Missie

De Bouwsteen heeft een drieledige gefaseerde doelstelling.

 1. Het ontwikkelingsperspectief voor de leerling vaststellen.
 2. Vanuit dit perspectief werken aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch gebied als op sociaal emotioneel gebied.
 3. Het verder werken aan het ontwikkelingsperspectief of indien mogelijk de leerling schakelen naar een andere vorm van onderwijs
 4. binnen het samenwerkingsverband.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen als zelfverantwoordelijke burgers in het leven staan; in een samenleving die hen in staat stelt om, al dan niet met ondersteuning, zelfstandig keuzes te maken en waarin zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

De missie van onze school

‘Leren door doen en doen wat je leert’ is de missie van De Bouwsteen. Wij willen kinderen en jongeren materialen aandragen waarmee zij hun leven op een acceptabele wijze en zo zelfstandig mogelijk kunnen inrichten en opbouwen. Deze bouwstenen zijn verschillend van vorm en inhoud:
sociale competentie, vaardigheid in taal en rekenen, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfsturing, onderzoek naar talenten, acceptatie van en omgaan met de eigen beperking. Door zorgvuldige omgang en gerichte aandacht bouwen wij stap voor stap met onze leerlingen aan hun complete ontwikkeling; aan hun competentie, aan hun autonomie en aan hun vermogen tot het aangaan en in stand houden van relaties.

De visie van onze school

De volgende kernpunten verwoorden gezamenlijk onze visie op onderwijs en ondersteuning;

 • Bij ons staat de leerling centraal.
 • Het pedagogisch klimaat van de Bouwsteen streeft veiligheid voor iedereen die bij de school betrokken is na.
 • De Bouwsteen wil met de inrichting van het onderwijs aansluiten bij de mogelijkheden en de talenten van kinderen en bij de eisen van de samenleving. Dat betekent in elk geval dat de opbrengsten van ons onderwijs van belang zijn en dat het leveren van maatwerk geboden is.
 • Bij ons staat de leerling centraal en tegelijkertijd is en blijft ons onderwijsprogramma leidend.
 • Intensieve onderwijsondersteuning, zorg en begeleiding zijn voor de leerlingen van De Bouwsteen een voorwaarde om te komen tot maximale individuele ontplooiing. Bij ons geldt:
  de leerling centraal, de leraar als spil, de specifieke deskundige als ondersteuner, onder aansturing van de commissie voor de begeleiding.
 • Wij zorgen voor een leeromgeving die enerzijds inspeelt op behoeften en mogelijkheden van
  onze leerlingen maar die tevens geschikt is om onder meer te onderzoeken welk type leeromgeving het beste bij de leerling past.
 • De Bouwsteen hecht aan goed contact met (beroeps)opvoeders en behandelaars.
 • De Bouwsteen ziet zichzelf als schakel in de keten van onderwijs- en zorginstellingen en wenst deze rol waar te maken.
 • Kwaliteit is waarmaken wat je belooft. Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
 • De Bouwsteen kan de haar gestelde taken alleen met succes volbrengen indien alle medewerkers getuigen van een grote mate van professionaliteit.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer