VSO

Over het VSO

VSO De Bouwsteen verzorgt voor ongeveer 75 leerlingen (gemiddeld 8 leerlingen per klas) onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. Die onderwijsarrangementen laten zich als volgt omschrijven:

Leerlingen met als uitstroomperspectief arbeidsmarkt;

Dit profiel betekent dat gedurende de periode dat leerlingen in het VSO verblijven er wordt gewerkt aan competentieontwikkeling ten behoeve van intrede op de arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt aan vaardigheden, al dan niet in combinatie met erkende certificaten of kwalificaties. De Bouwsteen wil met de inrichting van het onderwijs aansluiten bij enerzijds de mogelijkheden van de leerlingen en anderzijds bij de eisen die onze samenleving stelt. Voor sommige leerlingen zal de uitstroom naar begeleide arbeid het meest haalbaar zijn. Daarnaast zal binnen het onderwijs worden gewerkt aan vaardigheden en competenties die nodig zijn om als zelfstandige burger te functioneren in wonen en vrije tijdsbesteding. Deze vaardigheden krijgen in de loop van het VSO toenemende aandacht. Voor de programmering van het uitstroomprofiel arbeidsmarkt hanteert VSO De Bouwsteen de methode Deviant, met ondersteunende leermiddelen o.a. ProMotie.

Leerlingen met als uitstroomperspectief dagbesteding;

Voor een aantal leerlingen zal blijken dat zij niet in staat zijn tot het voltooien van het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt. Deze leerlingen zullen in de middenbouw van het uitstroomprofiel (arbeidsmatige) dagbesteding worden bediend. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar plaatsing op een beschermde arbeidsplek of in sommige gevallen worden gezocht naar een dagactiviteitencentrum waar zij uiteindelijk arbeidsmatige dagactiviteiten zullen vervullen.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer